Cách tạo hardlink chuyển folder chứa dữ liệu của Zalo


Mục đích: phân vùng máy tính hiện tại không còn đủ để chỗ trống để chứa dữ liệu, cần làm trống để có thể tiếp tục chứa dữ liệu

Thư mục Zalo chiếm quá nhiều dung lượng trong máy

Phương pháp: Tạo hardlink

1/

Bước 1: Di chuyển thư mục "C:\Users\Administrator\AppData\Local\ZaloPC" qua ổ đĩa khác
Bước 2: Di chuyển thư mục "C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\ZaloApp" qua ổ đĩa khác

Bước 3: Tạo hardlink bằng lệnh
mklink /D “C:\Users\Administrator\AppData\Local\ZaloPC” “D:\ZALO\ZaloPC”
mklink /D “C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\ZaloApp” “D:\ZALO\ZaloApp”

Tất cả dữ liệu chứa zalo giờ sẽ được lưu vào ổ D 


Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?