Xử lý khi kết nối được internet nhưng không hiện icon mạng


Kết nối được internet nhưng không hiện icon wifi

Cách 1


 • B2: Nhấn theo thứ tự số 1 (Telemetry) và tiếp tục chọn vào số 2 (NCSI = Network Connectivity Status Indicator)

 • B3: Nhấn vào số 5 để kiểm tra và show lỗi. Nếu lỗi do IPv6

 • B4: qua lại bằng lệnh ‘menu’ và thực hiện tới bước 3, chọn số 3 (Apply Firefox NCSI). Tiếp theo chọn vào số 5 để kiểm tra lại.

Cách 2

 • B1: Vào “Registry Editor” bằng quyền admin
 • B2: Tìm đến đường dẫn sau:


“HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NlaSvc\Parameters\Internet”

 

 • B3: Thay đổi data như sau:
  • ActiveDnsProbeContent : 208.67.222.222
  • ActiveDnsProbeContentV6 : 2620:119:35::35
  • ActiveDnsProbeHost : resolver1.opendns.com
  • ActiveDnsProbeHostV6 : resolver1.opendns.com
  • ActiveWebProbeContent : success
  • ActiveWebProbeContentV6 : success
  • ActiveWebProbeHost : detectportal.firefox.com
  • ActiveWebProbeHostV6 : detectportal.firefox.com
  • ActiveWebProbePath : success.txt
  • ActiveWebProbePathV6 : success.txt

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------


Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?